جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگندم زار از آلبوم: پرواز


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-01-27 06:47:40


گندمزار از آلبوم: آوازهای دیگر


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-01-20 04:30:45گندمزار
ترانه سرا: محمود كيانوش
سیمین قدیری

گندمزار تو بسيار زيبايی - هر فصلی با رنگی می آيی
بی رنگی پررنگی كم رنگی - با هر فصل همراهی همرنگی
گندمزار گندمزار گندمزار

رنگ ابر رنگ برف رنگ آب - رنگ زرد رنگ شب رنگ خواب
گاهی خشك گاهی سبز گاهی زرد - گاهی خيس گاهی گرم گاهی سرد
پررنگی كمرنگی - با هر فصل همرنگی
گندمزار گندمزار گندمزار

رنگ برف رنگ آب - رنگ شب رنگ خواب
گاهی سبز گاهی زرد - گاهی گرم گاهی سرد
گندمزار گندمزار گندمزار