جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرد پای تنهائی از آلبوم: پائیز طلائی ۲


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-01-22 21:41:51رد پای تنهائی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2013-11-19 21:39:03ردپای تنهائی

Also Known As: Trail of Loneliness - Footsteps of Loneliness - Radepaye Tanhayee