جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدرپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند از آلبوم: پائیز طلائی ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-01-22 21:19:45


درپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2013-11-14 19:00:00درپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند

Also Known As: dar paeeze koochake man derakhtha tanha yek barg dashtand

Trivia: Golden Autumn 1 song titles are from verses of a Persian Poem by Ahmadreza Ahmadi