جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهLa Spagnola از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-08-05 23:37:04La Spangnola
Mario Lanza

Di spagna sono la bella
Regina son dell'amor
Tutti mi dicono stella
Stella di vivo splendor
Di spagna sono la bella
Regina son dell'amor
Tutti mi dicono stella
Stella di vivo splendor
Stretti stretti nell'estasi d'amor
La spagnola s'amar cosi'
Bocca bocca la notte e il di'
Stretti stretti nell'estasi d'amor
La spagnola s'amar cosi'
Bocca bocca la notte e il di'
Amo con tutto l'ardore
A chi e' sincero con me
Degli anni miei il vigore
Gli fo' ben presto veder
Amo con tutto l'ardore
A chi e' sincero con me
Degli anni miei il vigore
Gli fo' ben presto veder
Stretti stretti nell'estasi d'amor
La spagnola s'amar cosi'
Bocca bocca la notte e di'
Stretti stretti nell'estasi d'amor
La spagnola s'amar cosi'
Bocca bocca la notte e di'
Stretti stretti nell'estasi d'amor
La spagnola s'amar cosi'
Bocca bocca la notte e di'