جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل گندم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گل گندم از آلبوم: بوی دیروز ۴


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گل گندم از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گل گندم از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گل گندم از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گل گندم ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گل گندم از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گل گندم ۳ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانگل گندم
فولکلور مازندران
خواننده: پری زنگنه

گل گندم شکفته ، گل گندم یار
گل گندم شکفته ، گل گندم یار
می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار

گل گندم یار ، گل گندم یار

آسمون آبی و ماه می درخشد یار ، آسمون آبی و ماه می درخشد یار
حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود ترس و هراس ای یار
حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود ترس و هراس ای یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار

گل گندم ، گل گندم

می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
می چينم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار