جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکهکشان عشق از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2017-01-15 18:36:19


کهکشان عشق از آلبوم: بوی دیروز ۴۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2017-01-15 18:00:03
کهکشان عشق
محمد نوری

دیدمت ، آهسته پرسیدمت
خواندمت ، بر ره گل افشاندمت
آمدی ، بر بام جان پر زدی
هم چو نور ، بر دیده بنشاندمت
بردمت تا کهکشان های عشق
پر کشان تا بی نشان های عشق

گفتمت ، افتاده در پای عشق
زندگیست ، رویای زیبای عشق

می روی ، چون بوی گل از برم
رفتنت ، کی می شود باورم
بوده ای ، چون تاج گل بر سرم
تا ابد ، یاد تو را می برم
بردمت تا کهکشان های عشق
پر کشان تا بی نشان های عشق

گفتمت ، افتاده در پای عشق
زندگیست ، رویای زیبای عشق

دیدمت ، آهسته پرسیدمت
خواندمت ، بر ره گل افشاندمت
آمدی ، بر بام جان پر زدی
هم چو نور ، بر دیده بنشاندمت

آمدی