جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکسی نیست از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-10-29 23:45:26


کسی نیست از آلبوم: بوی دیروز ۲۹


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-11-10 04:58:08
کسی نیست
حامی

موجی که بی کرانس
بغضی که بی بهانس
ترانه خونم اما دلم چه بی ترانس
کسی نیست
کسی که تو نگاهش پر از غزل پر از ترانه باشه
کسی نیست
کسی که با غروبش برای بغض من بهانه باشه

کسی نیست
کسی نیست
کسی نیست
کسی نیست کسی که عطر یادش
ترانه های عاشقانه باشه
کسی نیست کسی حجم دستاش
طرح شریف اشیانه باشه
کسی نیست
کسی نیست
کسی نیست