جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشکنجه گر از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-19 18:34:55


شکنجه گر از آلبوم: بوی دیروز ۲۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-11-22 18:27:47
شکنجه گر
داریوش

به تو سجده میکنم دری به کعبه باز نیست
بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست
به هر طرف نظر کنم نماز من نماز نیست
مرا به بند می کشی از این رهاترم کنی
زخم نمیزنی به من
که مبتلاترم کنی
از همه توبه میکنم
بلکه تو باورم کنی
قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد
تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد
عذاب میکشم ولی عذاب من گناه نیست
وقتی شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیست

قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد
تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد

عذاب میکشم ولی عذاب من گناه نیست
وقتی شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیست