سیمین بری از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


سیمین بریموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

متوسط
همراه با انگشت نگاری

برای نو آموز پیانو

از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۲
طول آهنگ: ۲:۲۲
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۴ صفحه

  
Simin Bari نت آهنگ
متوسط
همراه با انگشت نگاری


سیمین بری از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


سیمین بریموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۱۰۶
طول آهنگ: ۲:۲۲
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Simin Bari نت آهنگ
ساده


سیمین بری از آلبوم: آکورد
خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان


سیمین بریسبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: آکورد
تراک: ۲۳۱
طول آهنگ:

  


سیمین بری از آلبوم: بوی دیروز ۱۸


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


سیمین بریموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
پیشرفته
۲۰۱۳
دارای مجوز شماره ۶۱۴۴
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۴
ISRC: QMFMG1369333
از آلبوم موسیقی: بوی دیروز 18
تراک: ۱۴
طول آهنگ: ۰۴:۰۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۵ صفحه

  
Simin Bari نت آهنگ
پیشرفتهسیمین بری
خواننده: هنرمند شماره 31
خواننده: هنرمند شماره 552
خواننده: هنرمند شماره 65
خواننده: هنرمند شماره 2
خواننده: هنرمند شماره 504

سیمین بری گل پیکری آری
از ماه و گل زیباتری آری
همچون پری افسون گری آری
دیوانه ی رویت منم چه خواهی دگر از من
سرگشته ی کویت منم نداری خبر از من

هر شب که مه در آسمان
گردد عیان دامن کشان
گویم به او راز نهان
که با من چه ها کردی
به جانم جفا کردی

هم جان و هم جانانه ای امّا
در دلبری افسانه ای امّا
امّا ز من بیگانه ای امّا
آزرده ام خواهی چرا ؟ تو ای نوگل زیبا
افسرده ام خواهی چرا ؟ تو ای آفت دل ها

عاشق کشی ، شوخی ، فسون کاری
شیرین لبی ، امّا دل آزاری
با ما سر جور و جفا داری
می سوزم از هجران تو ، نترسی ز آه من
دست من و دامان تو ، چه باشد گناه من

دارم ز تو نامهربان
شوقی به دل شوری به جان
می سوزم از سوز نهان
ز جانم چه می خواهی
نگاهی به من گاهی

یارب برس امشب به فریادم
بستان از آن نامهربان دادم
بیداد او برکنده بنیادم
گو ماه من ، از آسمان
دمی چهره بنماید
تا شاهد امید من
ز رخ پرده بگشاید