جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرشید خان ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-14 02:50:46


رشید خان از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2009-12-05 08:52:50


رشید خان از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-03-19 03:35:05رشید خان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-04 03:13:26


رشید خان از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:52:47
رشید خان
فولکلور خراسان
پری زنگنه

امروز دو روزه للو، فردا سه روزه لو
رشید نیومد للو، دلم می سوزه لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان

رفتی نگفتی للو، یه یاری دارم لو
در شهر غربت للو، دلداری دارم لو

های های رشید خان - سردار کل قوچان
های های رشید خان - سردار کل قوچان