جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدختر شیرازی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-06-23 21:00:02


دختر شیرازی از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-03-28 15:46:33دختر شیرازی از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-04-04 05:13:18دختر شیرازی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-04-02 20:16:23


دختر شیرازی ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-11-08 02:07:27دختر شیرازی
فولکلور شیراز
پری زنگنه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
موهاتو به من بنما تا شوم راضی
موهامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
کمند تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
ابروتو به من بنما تا بشم راضی
ابرومو میخوای چه کنی بی حیا پسر
کمون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
چشماتو به من بنما تا بشم راضی
چشمامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
بادوم تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
لباتو به من بنما تا بشم راضی
لبامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
قیطون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
سینه تو به من بنما تا بشم راضی
سینه مو میخوای چه کنی بی حیا پسر
لیمو تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه