جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبه خیالم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-21 18:47:28


به خیالم از آلبوم: بوی دیروز ۱۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-03-20 15:29:16به خیالم از آلبوم: آکورد
به خیالم ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-07-15 20:38:18به خیالم
داریوش

به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیزترینم
آسمونها زیر پامه
اگه با تو رو زمینم
به خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی
به خیالم که تو با من دیگه از همه جدایی
من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی
این دیگه یه التماسه
من میخوام بیای بمونی
من و تو چه بی کسیم وقتی تکیمون به باده
بد و خوب زندگی
منو دست گریه داده
ای عزیز هم قبیله
با تو از یه سرزمینم
تا به فردای دوباره
با تو همقسمترینم
من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی
این دیگه یه التماسه
من میخوام بیای بمونی
بد و خوبمون یکی
دست تو تو دست من بود
خواهش هر نفسم
با تو همصدا شدن بود
با تو همقصه دردم
همصداتر از همیشه
دو تا همخون قدیمی
از یه خاکیم و یه ریشه
من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی
این دیگه یه التماسه
من میخوام بیای بمونی
من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی
این دیگه یه التماسه
من میخوام بیای بمونی