جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبه خاطر تو ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-05-05 19:33:00


به خاطر تو از آلبوم: بوی دیروز ۱۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2012-05-06 23:26:34به خاطر تو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-06-02 23:02:24بخاطر تو
ترانه سرا: ناصر رستگارنژاد
ویگن

دیدی ای تنها امیدم
آنچه که گفتی شنیدم

با خیال خاطر تو
از همه کس دل بریدم

دیدی ای آرام جانم
تا کنون وصلت ندیدم

گر به من مهری نداری
میدهی از چه نویدم

یا وفا کن یا جوابم کن
بعد از این کمتر عتابم کن

سرخوش و مست از شرابم کن
همچون دوران گذشته

تا به کی در فکر شور و شر
تا به کی در فکر سیم و زر

لحظه ای در خاطرت آور
عهد و پیمان گزشته

ای امید زندگانی
تا به کی نامهربانی
گو چه کردم که دیگر قدر عشقم

دیدی ای تنها امیدم
آنچه که گفتی شنیدم

با خیال خاطر تو
از همه کس دل بریدم

دیدی ای آرام جانم
تا کنون وصلت ندیدم

گر به من مهری نداری
میدهی از چه نویدم

یا وفا کن یا جوابم کن
بعد از این کمتر عتابم کن

سرخوش و مست از شرابم کن
همچون دوران گذشته

تا به کی در فکر شور و شر
تا به کی در فکر سیم و زر

لحظه ای در خاطرت آور
عهد و پیمان گزشته

ای امید زندگانی
تا به کی نامهربانی
گو چه کردم که دیگر قدر عشقم

دیدی ای تنها امیدم
آنچه که گفتی شنیدم

با خیال خاطر تو
از همه کس دل بریدم

دیدی ای آرام جانم
تا کنون وصلت ندیدم

گر به من مهری نداری
میدهی از چه نویدم