جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبا هم نبودیم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-03-16 01:20:03


با هم نبودیم از آلبوم: بوی دیروز ۲۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-12-06 17:49:01باهم نبودیم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-05-13 20:09:55با هم نبودیم
مهدی یراحی

ما هیچوقت با هم نبودیم
اطاقمون از هم سوا بود
اما کسی اینو نفهمید
این راز بین ما دوتا بود
این خونه آرامش نداره
با اینکه چیزی کم نداری
یک عمر با من بودی اما
ما بچه ای از هم نداریم
من زخم می زدم قبوله
اما تو هم مرحم نبودی
هربار رفتی خواب بودم
هر بار برگشتم نبودی
گاهی دلم فریاد میخواد
گاهی دلم میخواد بد شم
گاهی دلم میخواد یک بار
از مرز این احساس رد شم