جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاون نگاه گرم تو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-01-14 00:18:55


اون نگاه گرم تو از آلبوم: بوی دیروز ۳۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-12-19 13:20:25
زندگی
عبدالوهاب شهیدی
ستار

آن نگاه گرم تو
آن نگاه گرم تو
جام شرابه
جام شرابه
زندگیم بی چشم تو
زندگیم بی چشم تو
رنج و عذابه
رنج و عذابه
یک شب از روی صفا
یک شب از روی صفا
ای بلای دلها درد من دوا کن
یا وفا کن با دلم
یا وفا کن با دلم
یا منو رها کن
یا منو رها کن
آن نگاه گرم تو
آن نگاه گرم تو
جام شرابه
جام شرابه
زندگیم بی چشم تو
زندگیم بی چشم تو
رنج و عذابه
رنج و عذابه
می شکنی شیشه دلم
می شکنی شیشه دلم
می شکنی شیشه دلم
می شکنی شیشه دلم
قدرشو ندونی
قدرشو ندونی
آن نگاه گرم تو
آن نگاه گرم تو
جام شرابه
جام شرابه
زندگیم بی چشم تو
زندگیم بی چشم تو
رنج و عذابه
رنج و عذابه