جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهانقدر دوست دارم ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-11-20 22:06:28


انقدر دوست دارم از آلبوم: بوی دیروز ۲۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-16 02:22:10انقدر دوست دارم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-17 17:56:14انقدر دوست دارم
شهره

نگران خودمم که چجوری بی تو بمونم
دوری و ندیدن تو کاره من نیست نمی تونم
نگرانه لحظه هامم که من و بی تو نمی خوان
نگرانه دستایی که تو نباشی خیلی تنهان
انقدر دوست دارم که نگران خودمم
اما باز جونم و میدم واسه با تو بودنم
انقدر دوست دارم که نگران خودمم
اما باز جونم و میدم واسه با تو بودنم
نه میشه بی تو بمونم نه می دونم که میمونی
همه ی ترسم از اینهیه روزی پیشم نمونی
نگران لحظه هامم که من و بی تو نمی خوان
نگران دستایی که تو نباشی خیلی تنهان
انقدر دوست دارم که نگران خودمم
اما باز جونم و میدم واسه با تو بودنم
انقدر دوست دارم که نگران خودمم
اما باز جونم و میدم واسه با تو بودنم
نه میشه بی تو بمونم نه می دونم که میمونی
همه ی ترسم از اینهیه روزی پیشم نمونی
نگران لحظه هامم که من و بی تو نمی خوان
نگران دستایی که تو نباشی خیلی تنهان
انقدر دوست دارم که نگران خودمم
اما باز جونم و میدم واسه با تو بودنم
انقدر دوست دارم که نگران خودمم
اما باز جونم و میدم واسه با تو بودنم
انقدر دوست دارم که نگران خودمم
اما باز جونم و میدم واسه با تو بودنم
انقدر دوست دارم که نگران خودمم
اما باز جونم و میدم واسه با تو بودنم
انقدر دوست دارمدوست دارم دوست دارم