جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاسمر اسمر از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-24 19:43:08


اسمر اسمر از آلبوم: بوی دیروز ۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 19:51:10اسمر اسمر از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-04-02 20:55:36


اسمر اسمر ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-02-17 17:51:10اسمر اسمر
فولکلور کردی
پری زنگنه

هی داد هی بی داد کس دیار نییه
هی داد هی بی داد کس دیار نییه
کس له درد کس خوور دار نیـه
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر
تو دور و مِن دور له دوریت قســم
تو دور و مِن دور له دوریت قســم
هر وقته درچو آگِــــر له جـــــثه ام
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

خووم کرماشــانی دوســم قصری یه
خووم کرماشــانی دوســم قصری یه
خاطــــــــر خواهت بیمه تقصیرم نییه
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر