جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگنجشگک اشی مشی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-03-19 00:41:28


گنجشکک اشی مشی از آلبوم: بوی دیروز ۲۰


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2013-09-22 18:26:34گنجشکک اشی مشی از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-01-30 17:59:59گنجشگک اشی مشی
فرهاد
امیر آرام

گنجشگک اشی مشی, لب بوم ما مشین
بارون میاد خیس میشی, برف میاد گوله میشی
میفتی تو حوض نقاشی
خیس میشی, گوله میشین
میفتی تو حوض نقاشی
کی میگیره فراش باشی
کی میکشه قصاب باشی
کی میپزه آشپزباشی
کی میخوره حاکم باشی
گنجشگک اشی مشی..
گنجشگک اشی مشی, لب بوم ما مشین
بارون میاد خیس میشی, برف میاد گوله میشی
میفتی تو حوض نقاشی
خیس میشی, گوله میشین
میفتی تو حوض نقاشی
کی میگیره فراش باشی
کی میکشه قصاب باشی
کی میپزه آشپزباشی
کی میخوره حاکم باشی
گنجشگک اشی مشی...