جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههاوا ناگیلا از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-03-16 13:09:37


Hava Nagila از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-07-11 18:15:30هاوا ناگیلا
فولکلور عبری
NA

Hava nagila
הבה נגילה
Let's rejoice

Hava nagila
הבה נגילה
Let's rejoice

Hava nagila v'nismeḥa
הבה נגילה ונשמחה
Let's rejoice and be happy

Hava neranenah
הבה נרננה
Let's sing

Hava neranenah
הבה נרננה
Let's sing

Hava neranenah v'nismeḥa
הבה נרננה ונשמחה
Let's sing and be happy

Uru, uru aḥim!
!עורו, עורו אחים
Awake, awake, brothers!

Uru aḥim b'lev sameaḥ
עורו אחים בלב שמח
Awake brothers with a happy heart

Uru aḥim, uru aḥim!
!עורו אחים, עורו אחים
Awake, brothers, awake, brothers!

B'lev sameaḥ
בלב שמח
With a happy heart