جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتو بیو از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-03-27 17:12:51


تو بیو از آلبوم: آوازهای سرزمین خورشید


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-05-03 06:33:33


تو بیو از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:36:15تو بیو از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:53:51تو بیو از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:51:26تو بیو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-04-11 23:26:12تو بیو
فولکلور بختیار
محمد نوری

تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم

در غمِ ندیدنت ، وای بلال علیل و زردُم
در غمِ ندیدنت ، وای بلال علیل و زردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم

تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم