جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاسمر اسمر از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


اسمر اسمر از آلبوم: بوی دیروز ۷


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


اسمر اسمر از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


اسمر اسمر ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ توماناسمر اسمر
فولکلور کردی
خواننده: پری زنگنه

هی داد هی بی داد کس دیار نییه
هی داد هی بی داد کس دیار نییه
کس له درد کس خوور دار نیـه
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر
تو دور و مِن دور له دوریت قســم
تو دور و مِن دور له دوریت قســم
هر وقته درچو آگِــــر له جـــــثه ام
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

خووم کرماشــانی دوســم قصری یه
خووم کرماشــانی دوســم قصری یه
خاطــــــــر خواهت بیمه تقصیرم نییه
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر

اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر
اسمر یارم جووانه
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر