جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو از آلبوم: قبیله عشق


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-02-06 19:01:08
بی تو
ترانه سرا: محمد صالح اعلا
حمید غلامعلی

جدایی تلخه بی تو سخته رفتن سخته موند
چگونه لحظه های از تو گفتن با تو بودن
جدایی سخته مثل لمس درده مث مرگه
جدایی لحظه های واپسین کوچ برگه
چه سخته بی تو رفتن
چه سخته بی تو موندن
نمیشه این جدایی باور من

چه سخته بی تو رفتن
چه سخته بی تو بودن
نمیشه این جدایی باور من

جدایی سخته مثل لمس درده مثل مرگه
جدایی لحظه های واپسین کوچ برگه
چه سخته بی تو رفتن
چه سخته بی تو بودن
نمیشه این جدایی باور من

چه سخته بی تو رفتن
چه سخته بی تو موندن
نمیشه این جدایی باور من

نمیشه این جدایی باور من
نمیشه این جدایی باور من