جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل گندم از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-05-14 05:17:41گل گندم از آلبوم: بوی دیروز ۴


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-12-05 05:27:58گل گندم از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-03-19 03:28:08گل گندم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-13 23:13:36


گل گندم از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-13 23:23:48


گل گندم ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-27 20:38:18


گل گندم از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-02-05 20:44:11


گل گندم ۳ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-08-05 20:18:49گل گندم
فولکلور مازندران
پری زنگنه

گل گندم شکفته ، گل گندم یار
گل گندم شکفته ، گل گندم یار
می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار

گل گندم یار ، گل گندم یار

آسمون آبی و ماه می درخشد یار ، آسمون آبی و ماه می درخشد یار
حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود ترس و هراس ای یار
حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود ترس و هراس ای یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار

گل گندم ، گل گندم

می کارم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
می چينم همچین و هم چون گل گندم ، گل گندم ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار
گل گندم یار ، گل گندم یار