جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل سنگم از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-05-14 05:23:58گل سنگم از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:31:50گل سنگم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 17:13:54


گل سنگم از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 17:14:20


گل سنگم ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 17:14:10


گل سنگم از آلبوم: آکورد

گل سنگم
هایده

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

باد مستم که تو صحرا
می پیچم دور تو می گردم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

مثل بارون اگه نباری
خبر از حال من نداری

بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگت برام می سوزه

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

مثل بارون اگه نباری
خبر از حال من نداری

بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگت برام می سوزه

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم


همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

اد مستم که تو صحرا
می پیچم دور تو می گردم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم