جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهروبرتا از آلبوم: خاطرات طلائی ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-09-30 13:41:34Roberta از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-02-03 21:22:23


روبرتا از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-09-30 13:41:34Roberta
Peppino Di Capri

Lo sai
non ? vero
che non ti voglio pi?
Lo so
non mi credi
non hai fiducia in me
Roberta ascoltami
ritorna ancor ti prego
Con te
ogni istante
era felicit?
ma io non capivo
non t'ho saputo amar
Roberta perdonami
ritorna ancor vicino a me

Roberta ascoltami
ritorna ancor ti prego
Con te
ogni istante
era felicit?
ma io non capivo
non t'ho saputo amar
ascoltami, perdonami
ritorna ancor vicino a me
vicino a me
vicino a me