جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزجرم نده از آلبوم: بوی دیروز

زجرم نده
حمید راستی