جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای داد بیداد از آلبوم: بوی دیروز

ای داد بیداد
عهدیه

ناخدا باخدا