جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهابرو کمون از آلبوم: بوی دیروز ۹


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-09 06:31:02جان جان از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:56:43جان جان از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:46:01ابرو کمون از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-03-29 23:36:03


قد بلند از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-04-24 18:24:55


قد بلند ابرو کمون از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2015-02-05 21:34:16جان جان - قد بلند
فولکلور
کورش یغمائی

قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه وای، وای وای وای
... پیدا نشد در بختیاری وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه وای، وای وای وای
... پیدا نشد در بختیاری وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

دختره، جان کاکو، مرگ برارت وای، وای وای وای
تو نکش، سرمه به چشمون خمارت وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

دختره، جان کاکو، مرگ برارت وای، وای وای وای
تو نکش، سرمه به چشمون خمارت وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

نه ... ... ... نه خود میایی وای، وای وای وای
آی به ... ... چه بی وفایی وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

نه ... ... ... نه خود میایی وای، وای وای وای
آی به ... ... چه بی وفایی وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز