جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهابرو کمون از آلبوم: بوی دیروز ۹
2010-11-09 06:31:02

جان جان از آلبوم: گل افشان ۱
2010-01-05 06:56:43

جان جان از آلبوم: دیار ۳
2010-10-15 04:46:01

ابرو کمون از آلبوم: نت موسیقی


2011-03-29 23:36:03

قد بلند از آلبوم: نت پیانو


2014-04-24 18:24:55

قد بلند ابرو کمون از آلبوم: نت پیانو


2015-02-05 21:34:16


جان جان - قد بلند
فولکلور
کورش یغمائی

قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه وای، وای وای وای
... پیدا نشد در بختیاری وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه وای، وای وای وای
... پیدا نشد در بختیاری وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

دختره، جان کاکو، مرگ برارت وای، وای وای وای
تو نکش، سرمه به چشمون خمارت وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

دختره، جان کاکو، مرگ برارت وای، وای وای وای
تو نکش، سرمه به چشمون خمارت وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

نه ... ... ... نه خود میایی وای، وای وای وای
آی به ... ... چه بی وفایی وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

نه ... ... ... نه خود میایی وای، وای وای وای
آی به ... ... چه بی وفایی وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز