جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههنوز از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-03 06:45:37نگو دیره از آلبوم: آنسوی امواج


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-03 06:45:37هنوز
ستار

هنوز می شه تو چشات خیلی چیزارو پیدا کرد
میشه با گرگر دست های تو خیلی کارا کرد
میشه تو چشم های تو گم شد و مرد
میشه دریا رو به بغض تو سپرد
میشه باچشم تو رنگ ها رو شناخت
میشه بهترین ترانه ها رو ساخت
میشه تو چشم تو آتیش بازی کرد
میشه با چشم تو تیر اندازی کرد

نگو دیره من از این فاصله ها بد جوری گریه م می گیره
نگو دیره من از این بی خودی ها بد جوری گریه م می گیره

داره گریه م می گیره
داره گریه م می گیره

میشه هر قصیده رو باچشم تو اندازه کرد
میشه با چشم های تو قدیمی ها رو تازه کرد
همه کاشی کاری ها ترانه ها
همه ماشین دودی ها مثنوی ها
میشه فریاد زد و رفت تا ته دشت
میشه دریا شد و از خشکی گذشت

نگو دیره من از این فاصله ها بد جوری گریه م می گیره
نگو دیره من از این بی خودی ها بد جوری گریه ام می گیره

داره گریه م می گیره
داره گریه م می گیره