جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانه



دای بلال از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-05 12:50:41



دای بلال از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:58:08



دای بلال از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:32:19



دی بلال از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-06-10 19:56:43


دای بلال ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-08-28 14:57:35



دای بلال
فولکلور
پری زنگنه

دوش پسین من گردنه افتو ولم که دی بلال دی بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
هر چه دارم قربونت غیر از تفنگم دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
وگرم دله نفتی همشون تش بزنم غیر از عزیزم دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
چه خش اسب کهر دولول ته ر دی بلال بزنیم گوگ و تهی بریم خزمت گل دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال