جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدای بلال از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-05 12:50:41دای بلال از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:58:08دای بلال از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:32:19دی بلال از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-06-10 19:56:43


دای بلال ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-08-28 14:57:35دای بلال
فولکلور
پری زنگنه

دوش پسین من گردنه افتو ولم که دی بلال دی بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
هر چه دارم قربونت غیر از تفنگم دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
وگرم دله نفتی همشون تش بزنم غیر از عزیزم دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
چه خش اسب کهر دولول ته ر دی بلال بزنیم گوگ و تهی بریم خزمت گل دی بلال بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال