جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمستم مستم از آلبوم: بوی دیروز ۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 19:56:09مستم مستم از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-03-19 03:26:55مستم مستم از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-04-04 05:21:04مستم مستم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-02 00:24:28


مستم مستم از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-02 00:24:40مستم مستم - یک گل سایه چمن
فولکلور
پری زنگنه

یک گل سایه چمن سایه چمن تازه شکفته تازه شکفته
نه دستم بش میرسه بش میرسه نه خوش میفته نه خوش میفته
مستم مستم مستم تیغت بریده شصتم

بیا بریم قبله کوتی قبله کوتی قالی کنیم فرش قالی کنیم فرش
بوریای سرخ و سفید سرخ و سفید من قلیب پورتش من قلیب پورتش
مستم مستم مستم تیغت بریده شصتم

بیا بریم شاهچراغ شاهچراغ عهدی ببندیم عهدی ببندیم
هرکدوم عهد بشکنیم عهد بشکنیم کمر نبندیم
مستم مستم مستم تیغت بریده شصتم

یک گل سایه چمن سایه چمن تازه شکفته تازه شکفته
نه دستم بش میرسه بش میرسه نه خوش میفته نه خوش میفته
مستم مستم مستم تیغت بریده شصتم