جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاگه چشمات بگن آره از آلبوم: بوی دیروز ۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 19:40:17اجازه از آلبوم: آکورد
اگه چشمات بگن آره از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-01-30 18:25:10


اگه چشمات بگن آره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-01-31 17:47:41اجازه - اگه چشمات بگن آره
ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
داریوش
حامی

کوهو ميذارم رو دوشم
رخت هر جنگو می پوشم
موجو از دريا می گيرم
شيره ی سنگو می دوشم
ميارم ماهو تو خونه
می گيرم با دو نشونه
همه ی خاک زمينو
می شمارم دونه به دونه
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره

دنيا رو کولم می گيرم
روزی صد دفعه مي ميرم
می کنم ستاره ها رو
جلوی چشات می گيرم
چشات حرمت زمينه
يه قشنگ نازنينه
تا اگه می خوای نذارم
هيچ کسی تو رو ببينه
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره

چشم ماهو در ميارم
يه نبردبون ميارم
عکس چشمتو می گيرم
جای چشم اون ميزارم
آفتاب و ورش می دارم
واسه چشمات در ميذارم
از چشام آينه می سازم
با خودم برات ميارم
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره