جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقطار قطار از آلبوم: بوی دیروز ۵۴


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2019-12-31 06:39:45قطار قطار
مرتضی

از اون بالا میام خونه به خونه
با ما صد تا سوار شونه به شونه
همه دل را به دست چابک سوارن
گرفتن سینه دشمن نشونه
قطار قطار فشنگ رو شونمونه
هزار هزار گل توی دستامونه
عشقه رسیدن تو سینمونه
سوار سوار اگه کمی بشینند
هزار هزار سنگر اگر بچینند
ما مرد جنگیم که نمی هراسیم
میریم تا ناز شسصتمون ببینم
قطار قطار فشنگ رو شونمونه
هزار هزار گل توی دستامونه
عشقه رسیدن تو سینمونه
تو صحرا بیابون تو باغا تو گلستون
میگیریم سراغ بهار نم بارون
نمیشیم هراسون ز گرمای تابستون ز سرمای زمستون
قطار قطار فشنگ رو شونمونه
هزار هزار گل توی دستامونه
عشقه رسیدن تو سینمونه
عشقه رسیدن تو سینمونه
قطار قطار فشنگ رو شونمونه
هزار هزار گل توی دستامونه
عشقه رسیدن تو سینمونه
عشقه رسیدن تو سینمونه