جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخانه دل از آلبوم: بوی دیروز ۵۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2019-12-28 01:35:26خانه دل
محمد اصفهانی

از داغ غمت هر که دلش سوختنی نیست
از شمع رخت محفلش افروختنی نیست
در طوف حریمش ز فنا جامه احرام
کردیم که این جامه به تن دوختنی نیست
گرد آمده از نیستی این مزرعه را برگ
ایبرقمزنخرمنماسوختنی نیست
گویند که درخانه دل هست چراغی
افروختهکاندرحرمافروختنی نیست
یکدانه اشک است روان بررخزرین
سیم و زرماشکرکهاندوختنی نیست