جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهریحان از آلبوم: بوی دیروز ۵۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-07-28 21:45:45ریحان
کوروش یغمائی

داغلار قیزی ریحان ریحان ریحان
پارلاق دان اولدوزی ریحان ریحانعالم سنه حیران حیران حیران
نه قشنگ سن ای قیز
گول چیچک سن ای قیز
بیر دانا سان ای قیز
دوردانا سان ای قیز
گوزللر گوزلی ریحان ریحان
سودانین ازلی ریحان ریحان
عالم سنه حیران حیران حیران
نه قشنگ سن ای قیز
گول چیچجه سن ای قیز
بیر دانا سان ای قیز
دوردانا سان ای قیز
زیل قارا دیر گوزون ریحان ریحان
بالدان شیرین سوزون ریحان ریحان
عالم سنه حیران حیران حیران
نه قشنگ سن ای قیز
گول چیچجه سن ای قیز
بیر دانا سان ای قیز
دوردانا سان ای قیز