جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهافتادن نهایی از آلبوم: بوی دیروز ۵۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-07-29 01:23:05افتادن نهایی
سارا نائینی

زندگیه دوباره توی ترن هوایی
نیمی اسیر ماندن نیم دگر رهایی
چرخشو چرخش انگار سرگیجه ی مکرر
تا که به خود میاییم توی صفیم و از سر
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
ترس حجوم تردید به باور همیشه
وحشت لحظه ای که شک میکنی به ریشه
قبل سبوته اینجا وقت هنر نمایی
ثانیه ای سکوتو افتادن نهایی
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
زندگیه دوباره توی ترن هوایی
نیمی اسیر ماندن نیم دگر رهایی
کنار هم نشستیم
از سرنوشت راضی
دنیای ما همینه
دنیای شهر بازی