جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیگه عاشق شدن از آلبوم: بوی دیروز ۵۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-07-22 00:17:11دیگه عاشق شدن
کوروس سرهنگ زاده
جهان
ستار
مهستی

دیگه عاشق شدن ناز کشیدن
فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن
فایده نداره نداره وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی
خودتو نگه دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی
خودتو نگه دار خودتو نگه دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن
فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دوین فایده نداره نداره
ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری
ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری
وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی خودتو نگه دار
وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی
خودتو نگه دار خودتو نگه دار
آهنگ عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره ازجهان
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره
دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره
ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری
ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری
وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی خودتو نگه دار
وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی
خودتو نگه دار خودتو نگه دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن
فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره