جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبنفشه گل از آلبوم: بوی دیروز ۵۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-03-19 14:42:04بنفشه گل
فولکلور گیلان
ناصر مسعودی

بنفشه گول بیرون بامو بیاد باور تی عهده
بوگوفته بی وقت بهار آیم تی ور با خنده
گولبارانه سبزانه سر قاصد بوبو بنفشه
فصل بهار بامو بیا می دیل بوبوسته زنده
از یاد ببردی تو مگر قول و قراره
ده ناز نکون بیا می ور وقت بهاره
از یاد ببردی تو چره قول و قراره
ده ناز نکون بیا می ور وقت بهاره
دنیا بجا نمانه غیر از وفا چی مانه
چوم نرگسا دوخوانه دیم سورخه گولا مانه
دارم ترا ده غم نارم می نازنین ناز دانه
خدایا دختر رشتی قشنگه
سفید و سورخه و سبز و رنگ برگه
ولی با آن همه حسن خودا داد
دلی در سینه داره مثل سنگه