جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخالی بی پایان از آلبوم: بوی دیروز ۴۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2017-07-05 06:14:42خالی بی پایان
سارا نائینی

خنده ای با لذت
لب دنیا را پیموند
واژه ای با وسواس
پی معنای خود بود
لحظه ای بی تکرار
که ولی رفته از دست
از سر بی خوابی
دل به امکان خود بست
خونه با ماه آمیخت
گریه پوسید
نور خورشید آرام
سایه را بوسید

غیر از اینها اینجا
خبری نیست
مثل هر روز
اما جای تو خالیست
خالی بی پایان
صورت تازه ی توست
هر شب و روز اینجاست
فکر آغازی از نوست
یک شب از این شب ها
یا که یک روز زیبا
گذر عمر شاید
بشه آهسته از ما
خونه با ماه آمیخت
گریه پوسید
نور خورشید آرام سایه را بوسید
غیر از اینها اینجا خبری نیست
گر چه هر روز هر روز
جای تو خالیست
خالی بی پایان
صورت تازه ی توست
هر شب و روز اینجاست
فکر آغازی از نوست
یک شب از این شب ها
یا که یک روز زیبا
لحظه ای بی تکرار
که ولی رفته از دست
از سر بی خوابی
دل به امکان خود بست