جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدعوت از آلبوم: بوی دیروز ۴۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2017-05-21 01:41:07
دعوت
نیما مسیحا

اومدی خسته رفتن، گفتی شونه هاتو می خوام
مهربونی نشنیدم، بگو که صداتو می خوام
قصه تنپوش شبت کو، تو تنم سردی شبهاس
گفتی تنهایی کشیدم، از من شکسته پیداس
تو تموم طول رفتن، نه سلامی نه یه دعوت
به نگاه آشنایی، نه یه گوشه چشم رغبت
گفتی ابری دقایق، دلمو تنگ تو می کرد
سر به زیر اومدم از شب، پر حرفم همه از درد

اومدی خسته رفتن، گفتی شونه هاتو میخوام
مهربونی نشنیدم، بگو که صداتو میخوام
گفتم ای همیشه شیرین، به نگاه عاشقونه ام
به حضورتو خوش آمد، درد دل بگو به شونه ام
درد دل بگو به شونه ام، درد دل بگو به شونه ام