جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتور ماهی ها از آلبوم: بوی دیروز ۴۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-11-26 22:06:58تور ماهی ها از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-12-29 17:02:38مثال تور ماهی ها
ویگن

مثال تور ماهی ها
تار دلم از هم گسسته
می خوام بگیرم دامنت
بااین دو دست پینه بسته
دلم میون سینه ام
به خون نشسته
مثال قایقای پیر
سرم شکسته
دل زدستم گله داره
من ز دست دل شکایت
نتوانم پیش یارم
غم دل کنم حکایت
ای آسمون بی ستاره
با دل من کن مدارا
به هم نزن دگر دوباره
آشیون عشق مارا