جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبوسه برلبهای خونین از آلبوم: بوی دیروز ۴


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2009-12-05 05:17:12بوسه بر لبهای خونین از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-06-03 16:33:10بوسه بر لبهای خونین
ترانه سرا: آرتوش
آرتوش

هربوسه ای پژمرده گردد
هرآتشی افسرده گردد
قلب من روزی بیاد تو
چون گلی پژمرده گردد

هرستاره گریه خواهدکرد
ابرغمگین گریه خواهدکرد
چشم ناز تو در میان
خواب شیرین گریه خواهدکرد

میروی من با دل غمگین
میزنم بر آن لب شیرین
بوسه با لبهای خونین

تو دگر مرا نمی خواهی
با دو چشم پیر و افسرده
با این چهره پژمرده

مرگ هم دیگرنمی خواهد
عاشقی باقلب مرده

مرگ هم دیگرنمی خواهد
عاشقی باقلب مرده