جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی بی دل از آلبوم: بوی دیروز ۳۹


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2016-09-04 05:44:49بی بی دل
مانی رهنما

تو بی بی دل منی نمیزارم ببرنت
بمونو جوشن منو که عشقمه بکن تنت
میدونی آس دل منم که شاه حکمو میبرم
منی که از خدا و عشق و … غزل پرم
لو لو ها خیلین ولی بدرد ما نمی خورن
اونا فقط نشستنو شکستامونو میشمرن
لو لو ها خیلین ولی بدرد ما نمی خورن
اونا فقط نشستنو شکستامونو میشمرن
جواب خودمو بده تا دستا رو درو کنم
ترانه های کهنه رو با چشمای تو نو کنم
ما هفت دسته نشستیمو شب ترانه خوندنه
برنده بودن آسونه هنر برنده موندنه
تو بی بی دل منی نمیزارم ببرنت
بمونو جوشن منو که عشقمه بکن تنت
میدونی آس دل منم که شاه حکمو میبرم
منی که از خدا و عشق و … غزل پرم
جواب خودمو بده تا دستا رو درو کنم
ترانه های کهنه رو با چشمای تو نو کنم
ما هفت دسته نشستیمو شب ترانه خوندنه
برنده بودن آسونه هنر برنده موندنه