جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآدمک از آلبوم: بوی دیروز ۳۹


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-09-13 05:14:41
آدمک
فریدون فروغی

چون سایه های بی امان
بازیچه دست زمان
در این دنیا ماندم چنان
افسرده و حیران
سرگشته و حیران
چون آدمک زنجیر
بر دست و پایم
از پنجه تقدیر
من کی رهایم

ای که تو دادی جانم
گو به من تا کی بمانم
آدمی چون آدمک
مخلوقی سرگردان
چون آدمک زنجیر
بر دست و پایم
از پنجه تقدیر
من کی رهایم