جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشق مقدس از آلبوم: بوی دیروز ۳۴


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-09-20 20:32:13عشق مقدس
ویگن

از چشم هستی دور افتاده ام از شور مستی دور افتاده ام
در تاریکی ها پنهان مانده ام در راه جانان جان افشانده ام زحال من مپرس زدرد من مگو خزان شده بهار آرزو
لالالالالالا لالالالالالا لالالالالالالالالالا
پرسی چشم من شو تاریک ازچه رو با خورشید روشن دارم گفتگو
در آن چشمه بینم نقش آرزو در دل سپردم عمری یاد او ز حال من مپرس زدرد من مگو خزان شده بهار آرزو
لالالالالالا لالالالالالا لالالالالالالالالالا
از چشم هستی دور افتاده ام از شور مستی دور افتاده ام
در تاریکی ها پنهان مانده ام در راه جانان جان افشانده ام زحال من مپرس زدرد من مگو خزان شده بهار آرزو
لالالالالالا لالالالالالا
خران شده بهار آرزو