جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخواب از آلبوم: بوی دیروز ۳۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-07-31 13:01:15خواب از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-08-21 12:52:56خواب
مارتیک

زیر چتر گل نشستم
به یادت چشمامو بستم
خواب دیدم که گل شدم من
گل نیلوفر آبی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
ابر بود و آسمون بود
رو زمین رقص بارون بود
تو هوا رنگین کمون بود
سبز و سرخ و زرد و آبی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
توی یک جزیره انگار
پری دریایی دیدم
اما اون پری تو بودی
پر زدم به تو رسیدم

آخ که من تا تورو دیدم
تورو با بوسه پوشیدم
دور اون تنت پیچیدم
چه تنی چه پیچ و تابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
اما
از خواب که پریدم
جاتو پیشم خالی دیدم
مونده بود عطر تن تو
رو تنم چه عطر نابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
زیر چتر گل نشستم
به یادت چشمامو بستم
خواب دیدم که گل شدم من
گل نیلوفر آبی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
ابر بود و آسمون بود
رو زمین رقص بارون بود
تو هوا رنگین کمون بود
سبز و سرخ و زرد و آبی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
توی یک جزیره انگار
پری دریایی دیدم
اما اون پری تو بودی
پر زدم به تو رسیدم

آخ که من تا تورو دیدم
تورو با بوسه پوشیدم
دور اون تنت پیچیدم
چه تنی چه پیچ و تابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
اما
از خواب که پریدم
جاتو پیشم خالی دیدم
مونده بود عطر تن تو
رو تنم چه عطر نابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی
اما از خواب که پریدم
جاتو پیشم خالی دیدم
مونده بود عطر تن تو
رو تنم چه عطر نابی
وای چه خوابی ! وای چه خوابی !