جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهطلسم از آلبوم: بوی دیروز ۳۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-03-02 03:36:06
طلسم
پوران

اگه تا ، اون ور دنیا که بری
من تو رو یه روزی پیدا می کنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا می کنم
اگه تا ، اون ور دنیا بری
من تو رو یه روزی پیدا می کنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا می کنم
میام دره به دره ، میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه ، می گردم دور دنیا
می رم به قلّه ی قاف
می رم تا شهر آفتاب
می رم پرسون و پرسون
تو کوچه های مهتاب
اگه زیر آب بری ماهی بشی
ماهی گیر می شم میام می گیرمت
اگه مثل ماه به زیر آب بری
ابرا رو پس می زنم می بینمت
مثل شب دنبال روز در به در دنبالتم
اگه خوابم یا بیدار ، هرجا با خیالتم
میام دره به دره ، میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه ، می گردم دور دنیا
می رم به قلّه ی قاف
می رم تا شهر آفتاب
می رم پرسون و پرسون
تو کوچه های مهتاب
اگه تا ، اون ور دنیا که بری
من تو رو یه روزی پیدا می کنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا می کنم
اگه تا ، اون ور دنیا بری
من تو رو یه روزی پیدا می کنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا می کنم
میام دره به دره ، میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه ، می گردم دور دنیا
می رم به قلّه ی قاف
می رم تا شهر آفتاب
می رم پرسون و پرسون
تو کوچه های مهتاب