جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاگه بارون نگیره از آلبوم: بوی دیروز ۳۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-01-17 20:53:31خار از آلبوم: آکورد
اگه بارون نگیره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-01-17 22:04:07خار
کورش یغمائی

مثل خارم رو زمین ، توی صحرا
تو مثل بارون تندی ، داری سبزم میکنی
ای ای ای
اگه تنهام رو زمین ، توی شبها
تو مثل ماه بزرگی که نگاهم میکنی
ای ای ای
توی شنزارای خالی ، اگه بارون نگیره
نمیمونه خار تنها ، توی خشکی میمیره
چی بگم من تک و تنها ، وقتی تاریکی میاد
توی تاریکی میترسم ، اگه مهتاب بمیره
ای ای
مثل خارم رو زمین ، توی صحرا
تو مثل بارون تندی ، داری سبزم میکنی
ای ای ای،،
اگه تنهام رو زمین ، توی شبها
تو مثل ماه بزرگی که نگاهم میکنی
ای ای ای،،
توی شنزارای خالی ، اگه بارون نگیره
نمیمونه خار تنها ، توی خشکی میمیره
چی بگم من تک و تنها ، وقتی تاریکی میاد
توی تاریکی میترسم ، اگه مهتاب بمیره
ای ای