جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاون نگاه گرم تو از آلبوم: بوی دیروز ۳۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-12-19 13:20:25اون نگاه گرم تو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-01-14 00:18:55زندگی
عبدالوهاب شهیدی
ستار

آن نگاه گرم تو
آن نگاه گرم تو
جام شرابه
جام شرابه
زندگیم بی چشم تو
زندگیم بی چشم تو
رنج و عذابه
رنج و عذابه
یک شب از روی صفا
یک شب از روی صفا
ای بلای دلها درد من دوا کن
یا وفا کن با دلم
یا وفا کن با دلم
یا منو رها کن
یا منو رها کن
آن نگاه گرم تو
آن نگاه گرم تو
جام شرابه
جام شرابه
زندگیم بی چشم تو
زندگیم بی چشم تو
رنج و عذابه
رنج و عذابه
می شکنی شیشه دلم
می شکنی شیشه دلم
می شکنی شیشه دلم
می شکنی شیشه دلم
قدرشو ندونی
قدرشو ندونی
آن نگاه گرم تو
آن نگاه گرم تو
جام شرابه
جام شرابه
زندگیم بی چشم تو
زندگیم بی چشم تو
رنج و عذابه
رنج و عذابه